Podczas spotkań zostaną zrealizowane 3 bloki tematyczne:

  1. Działania kierunkowe i dobre praktyki zmierzające do przywrócenia standardów jakości powietrza w zakresie ograniczania emisji, w tym np. kategoryczne zaprzestanie wykorzystywania odpadów jako paliw w piecach i paleniskach domowych; rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną; zmiana paliw na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii elektrycznej, względnie indywidualnych źródeł energii odnawialnej; zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła; termomodernizacja budynków; ograniczanie emisji z niskich rozproszonych źródeł technologicznych; zmiana technologii i surowców stosowanych w rzemiośle, usługach i drobnej wytwórczości wpływająca na ograniczanie emisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.
  2. Korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z ograniczenia i eliminacji emisji szkodliwych pyłów i gazów, w tym np. poprawa jakości życia lokalnego społeczeństwa; pozytywny wpływ na stan zdrowia ludności; czyste środowisko naturalne; zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej danego obszaru; poprawa walorów turystycznych i klimatycznych miejscowości; ograniczenie kosztów leczenia chorób oraz renowacji budynków i zabytków.
  3. Jak motywować do kształtowania właściwych zachowań społecznych w zakresie konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości spalania paliw niskiej jakości, w tym np. prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa o szkodliwości spalania odpadów połączonych z ustanawianiem mandatów za spalanie odpadów, uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem emisji niskiej, promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła, wspieranie przedsięwzięć polegających na reklamie oraz innych rodzajach promocji towaru i usług propagujących model konsumpcji zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie ochrony powietrza.

Już wkrótce więcej informacji o naszych szkoleniach.

Zdjęcie tytułowe na licencji www.freeimages.com