W ramach „Inicjatywy Północnej Polski na rzecz czystego powietrza” w okresie kwiecień – grudzień 2016r. zostanie zrealizowanych 8 paneli szkoleniowo – dyskusyjnych dla przedstawicieli lokalnych środowisk opiniotwórczych

Realizacja spotkań szkoleniowo – dyskusyjnych jest uwarunkowana koniecznością nagłośnienia tematu przeciwdziałania niskiej emisji wśród lokalnej społeczności, ponieważ to właśnie główniej od niej zależy jak to zjawisko będzie kształtować się w przyszłości. Nawiązanie dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych grup społecznych, wymiana wspólnych doświadczeń i dobrych praktyk oraz stworzenie swoistej platformy dyskusji jest najlepszym narzędziem  edukacyjnym na nadanie rangi danego zjawiska i zainicjowanie wspólnych działań.

Co istotne, podczas paneli przedstawimy uczestnikom nie tylko zdrowotne i środowiskowe korzyści wynikające z eliminacji niskiej emisji ale także pozytywne skutki ekonomiczne i gospodarcze dla regionu i mieszkańców (takie jak np. zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru i poprawa walorów turystycznych i klimatycznych miejscowości) ale zaprezentujemy im także jak motywować do kształtowania właściwych postaw i zachowań społecznych np. poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych oraz wspieranie przedsięwzięć propagujących model konsumpcji zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju

Odbiorcami paneli szkoleniowych będą:  przedstawiciele lokalnych środowisk opiniotwórczych w tym m.in.: mikroprzedsiębiorcy, osoby zarządzające budynkami użyteczności publicznej oraz innymi nieruchomościami, lokalni liderzy (zrzeszani  m.in. przez Regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej), przedstawiciele organizacji pozarządowych, Radni (którzy jako przedstawiciele władz lokalnych mają najlepsze więzi i kontakty z mieszkańcami) oraz mieszkańcy narażeni na skutki niskiej emisji.

Dominującym celem paneli jest stworzenie platformy dyskusji i debaty na temat działań kierunkowych możliwych do realizacji w danym regionie, które powinny zostać podjęte w celu przywrócenia standardów jakości powietrza.  Wśród celi szczegółowych należy wymienić:

  • Aktywizacja lokalnych środowisk opiniotwórczych i decyzyjnych mających największy wpływ na działania indywidualne mieszkańców;
  • Tworzenie partnerstw oraz moderowanie platform dialogu społecznego na rzecz ochrony środowiska;
  • Kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy dot. zdrowotnych i środowiskowych zagrożeń wynikających ze skutków zanieczyszczeń powietrza i zjawiska niskiej emisji;
  • Aktywna edukacja ekologiczna, która docelowo będzie skutkować poprawą warunków życia mieszkańców.

Już wkrótce więcej informacji o naszych szkoleniach.

Zdjęcie tytułowe na licencji www.freeimages.com